เจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม รูปปัจจุบัน

อายุ         ๘๒ ปี ๖๒ พรรษา
ชาติภูมิ     เกิดวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๘๕ (ปีมะเมีย)                ณ บ้านเลขที่ ๑๗๒ ตำบลแม่สอด
              อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก
อุปสมบท   วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๖ ณ วัดสามพระยา

พระอุปัชฌาย์  พระธรรมคุณาภรณ์ (สมเด็จพระพุทธ
                  โฆษาจารย์)

วิทยฐานะ   นธ.เอก พธ.ม.(กิตติมศักดิ์) ปร.ด.                        (กิตติมศักดิ์)
สมณศักดิ์  พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานเลื่อน
             สมณศักดิ์   เทียบพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาส           พระอารามหลวงชั้นเอก ที่ พระครูโสภณวรคุณ