โครงการอบรมพระนวกะ Traning project to knowledge and practice meditation for newly ordained monks
Training project to enhance knowledge and practice meditation for newly ordained monks,year 2023

Training day 1

Training day 3

พระราชวิริยาลังการ เจ้าคณะเขตธนบุรี ประธานการประชุม

สังฆสามัคคี