ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์วัดของเรา

         วัดขุนจันทร์สร้างขึ้ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๘๐ โดย พระยามหาอำมาตยาธิบดี (ป้อม อมาตยกุล) โดยตั้งชื่อวัดว่า “วัดขุนจันทร์” เพราะผู้สร้างวัดได้รับชัยชนะจากศึกที่ เวียงจันทน์ โดยสร้างหลังเสร็จศึกประมาณ ๑๐ ปี     ต่อมาในรัชสมัย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้าวภัณฑสารานุรักษ์ (วรรณ) ธิดาคนเล็กของพระยาอำมาตย์ (ป้อม) บูรณปฏิสังขรณ์วัด แล้วขอพระราชทานชื่อวัดใหม่  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อวัดว่า “วัดวรามาตยภัณฑสาราราม” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๖

ภาพกิจกรรมบางส่วน