คณะสงฆ์ เขตธนบุรี ขอน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเทพวชิรโกศล พระราชวชิรนายก รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชวชิราธิบดี และกองงานเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ที่ได้โปรดเมตตา ตรวจเยี่ยม ตรวจการคณะสงฆ์ เขตธนบุรี ณ วัดเวฬุราชิณ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมีพระราชวิริยาลังการ เจ้าคณะเขตธนบุรี พระวิมลปัญญาภรณ์ เจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ เจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ พระครูสิริบุญโสภิต เจ้าคณะแขวงตลาดพลู พระมหามนูญ ฐานวโร เจ้าคณะแขวงบุคคโล พระครูภัทรวรานุสิฐ รองเจ้าคณะแขวงบุคคโล และพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระเลขานุการเจ้าคณะแขวง ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลในเขตธนบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ โรงเรียนวัดขุนจันทร์และข้าราชสำนักงานเขตธนบุรี ร่วมประชุม