ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (ขุนจันทร์) ๑๑๔๔ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร ๐๘๙ ๐๓๓ ๑๐๕๙ โทร ๐๘๖ ๐๖๐ ๔๑๕๑ E-mail monksa02@gmail.com

facebook : Thonbureemonksa